Ấn Thép

Author: Son Acton
  • Tổng giá: 1.200 vàng
  • Công thức ghép: Kiếm Dài + Giáp Lụa + 550 vàng
  • 15 Sức Mạnh Công Kích
  • 30 Giáp