Cách khắc chế 146 tướng Liên Minh Huyền Thoại

Điểm mạnh và yếu của từng tướng như nào ở bạn cập nhật mùa 10. Dùng phép bổ trợ nào để bắt chết tướng đối địch. Mở combat ra sao.