Áo Choàng Diệt Vong

Author: Son Acton
  • Tổng giá: 2.800 vàng
  • Công thức ghép: Giáp Lưới + Hỏa Ngọc + Hồng Ngọc + 800 vàng
  • 400 Máu
  • 55 Giáp
  • 10 Điểm Hồi Kỹ Năng
  • Nội Tại: Khi trong giao tranh với tướng, sau mỗi 7 giây gây 30-50 (tùy theo cấp độ) (+3% máu cộng thêm) sát thương phép lên những tướng địch trong phạm vi 650 khoảng cách xung quanh, hồi lại lượng máu bằng 250% sát thương gây ra.