Bình Thải Hóa Dược

Author: Son Acton

Bình thải hóa dược

Chống Hồi Phục

Trang bị Vết Thương Sâu cho các tướng hỗ trợ, sẽ cường hóa hiệu ứng này khi khống chế tướng địch.