Cung Chạng Vạng

Author: Son Acton
  • Tổng giá: 3.000 vàng
  • Công thức ghép: Cung Gỗ + Kiếm B.F. + Phi Dao + 700 vàng
  • 40 Sức Mạnh Công Kích
  • 30% Tốc Độ Đánh
  • Nội Tại - Bóng Ma: Đòn đánh gây thêm 30 sát thương phép.
  • Nội Tại - Đối Nghịch: Chuyển đổi qua lại giữa Ánh Sáng và Bóng Tối trên mỗi đòn đánh. Đòn đánh Ánh Sáng cho 3-5 giáp và kháng phép (tối đa 15-25) trong 5 giây. Đòn đánh Bóng Tối cho 6% xuyên giáp và xuyên kháng phép (tối đa 30%) trong 5 giây.