Dây chuyền sinh mệnh

Author: Son Acton
Đây là một trang bị thành phần mới dành cho những vị tướng đỡ đòn hỗ trợ, cho họ một trang bị có chỉ số cần thiết với giá thành hợp lý. 

  • Tổng Giá: 1.050
  • SMCK Tăng Mỗi Cấp: Giáp Lụa + Hồng Ngọc + 350 vàng
  • Máu: 150
  • Giáp: 25
  • Điểm Hồi Kỹ Năng: 5