Đoản Đao Navori

Author: Son Acton

Giảm hồi chiêu

Đoản Đao Navori kết hợp các trang bị chí mạng với những tướng thiên hướng sử dụng kỹ năng
Đoản Đao Navori