Giáo Thiên Ly

Author: Son Acton
  • Tổng giá: 3.100 vàng
  • Công thức ghép: Mũi Khoan + Búa Chiến Caulfield + 900 vàng
  • 55 Sức Mạnh Công Kích
  • 300 Máu
  • 15 Điểm Hồi Kỹ Năng
  • Nội Tại - Đòn Thánh Khiên: Đòn đánh đầu tiên lên tướng địch sẽ chí mạng và hồi máu bằng 140% SMCK cơ bản (+6% máu đã mất).