Giáp Gia Tốc Hóa Cuồng

Author: Son Acton

Mở Giao Tranh

Đối với các tướng đỡ đòn thích mở giao tranh, Giáp Gia Tốc sẽ là công cụ để họ lao vào trận chiến.

Giáp Gia Tốc Hóa Cuồng