Giáp Thép

Author: Son Acton

3 sức mạnh công kích, 30 máu, 25% tốc độ hồi máu cơ bản, 2 vàng mỗi 10s