Giày Cơ Động

Author: Son Acton

25 tốc độ di chuyển. Khi rời khỏi giao tranh ít nhất 5s tăng cường hiệu ứng trang bị này lên 115