Giày Thủy Ngân

Author: Son Acton

25 kháng phép, 45 tốc độ di chuyển, 30% kháng hiệu ứng