Hoa Tử Linh

Author: Son Acton
  • Tổng giá: 2.850 vàng
  • Công thức ghép: Đá Hắc Hóa + Sách Quỷ + 850 vàng
  • 60 Sức Mạnh Phép Thuật
  • 10 Điểm Hồi Kỹ Năng
  • 30% Xuyên Kháng Phép
  • Nội Tại - Trở Lại Từ Cõi Chết: Mỗi khi tham gia hạ gục tướng địch trong vòng 3 giây kể từ khi gây sát thương lên chúng, tạo vùng hào quang hồi phục tại vị trí của chúng và hồi máu cho đồng đội bằng 50 (+50% SMPT). 60 giây hồi chiêu.