Khăn Giải Thuật

Author: Son Acton

GIẢI THUẬTLoại bỏ tất cả các hiệu ứng khống chế  Loại bỏ tất cả các hiệu ứng khống chế trừ hất tung (không thay đổi, chỉ mô tả rõ hơn thôi). Không thể sử dụng khi đang bị Hất Tung.