Khiên Hextech Thử Nghiệm

Author: Son Acton
  • Tổng giá: 3.000 vàng
  • Công thức ghép: Mũi Khoan + Bó Tên Ánh Sáng + 600 vàng
  • 55 Sức Mạnh Công Kích
  • 20% Tốc Độ Đánh
  • 300 Máu
  • Nội Tại: Cho 30 điểm hồi kỹ năng chiêu cuối.
  • Nội Tại: Sau khi sử dụng chiêu cuối, nhận 35% tốc độ đánh và 15% tốc độ di chuyển cộng thêm trong 7 giây.