Khiên Thái Dương

Author: Son Acton

Tăng Dần Sát Thương

Khiên Thái Dương khiến các vị tướng chống chịu cũng trở nên đáng sợ trong các giao tranh kéo dài.

Khiên thái dương