Lõi Bình Minh

Author: Son Acton
  • Tổng giá: 2.700 vàng
  • Công thức ghép: Gương Thần Bandle + Gương Thần Bandle + 700 vàng
  • 40 Sức Mạnh Phép Thuật
  • 20 Điểm Hồi Kỹ Năng
  • 150% Hồi Năng Lượng
  • Nội Tại - Lõi Bình Minh: Tăng 3% Sức Mạnh Hồi Máu & Tạo Lá Chắn cùng 5 Sức Mạnh Phép Thuật với mỗi 100% Hồi Năng Lượng Cơ Bản.
  • Nội Tại - Điểm Hồi Phép Bổ Trợ: Tăng 18 Điểm Hồi Phép Bổ Trợ.