Ngọn Đuốc Thánh Quang

Author: Son Acton

Ngọn Đuốc Thánh Quang

Thắp lửa, mở đường, trở thành ngọn hải đăng hi vọng cho đồng minh.