Súng Lục Luden

Author: Son Acton
  • Tổng giá: 3.000 vàng
  • Công thức ghép: Bí Chương Thất Truyền + Máy Chuyển Pha Hextech + 700 vàng
  • 90 Sức Mạnh Phép Thuật
  • 20 Điểm Hồi Kỹ Năng
  • 600 Năng Lượng
  • Lên Đạn: Nhận một tích trữ Đạn mỗi 3 giây, tối đa 6 tích trữ.
  • Bắn: Các kỹ năng gây sát thương sẽ tiêu hao tất cả tích trữ Đạn để gây thêm 40 (+8% SMPT) sát thương phép lên mục tiêu và một mục tiêu khác gần đó với mỗi tích trữ. Nếu không có đủ mục tiêu ở gần đó, với mỗi tích trữ Đạn, gây sát thương lặp lại trên mục tiêu chính bằng 35% sát thương.