Thủy Kiếm

Author: Son Acton
TỔNG GIÁ1050 vàng  700 vàng
CÔNG THỨCLam Ngọc + 700 vàng  700 vàng
LOẠI BỎNĂNG LƯỢNG250  0
LOẠI BỎGIẢM HỒI CHIÊU10%  0