Trát Lệnh Đế Vương

Author: Son Acton

Tăng Sát Thương Đồng Minh

Sử dụng hiệu ứng khống chế để đánh dấu kẻ địch, cho phép đồng minh bắn hạ chúng.
Trát Lệnh Đế Vương